Karta Kibica

KARTA KIBICA POLONII BYTOM – FAQ

 

Gdzie można wyrobić kartę kibica?

 • Online – na stronie bilety.poloniabytom.com.pl. Zakupu dokonuje się w systemie, zaś kartę odbiera się osobiście w kasie przy ul. Piłkarskiej 8 w terminach wyznaczonych podczas sprzedaży biletów.
 • Stacjonarnie – w kasie przy ul. Piłkarskiej 8 w terminach otwarcia dostosowanych do sprzedaży przed danym meczem.

Co jest potrzebne do wyrobienia Karty Kibica?

Dokument tożsamości zawierający numer pesel.

Kto może samodzielnie wyrobić kartę kibica?

Kartę kibica samodzielnie mogą wyrobić osoby, które ukończyły 16. rok życia. Osoby poniżej 16. roku życia muszą wyrobić kartę kibica w obecności opiekuna.

Czy muszę mieć dowód osobisty bądź dokument potwierdzający tożsamość podczas wejścia na mecz, jeśli mam kartę kibica? 

Tak. Niezależnie czy bilet kupiony jest na karcie kibica, czy bez niej, osoba wchodząca na teren imprezy powinna mieć ze sobą dokument tożsamości.

Co jest potrzebne do wyrobienia duplikatu Karty Kibica bądź do wymiany starej na nową Kartę Kibica?

Dokument tożsamości zawierający numer pesel.

Czy mogę użyczyć swoją kartę innej osobie?

Nie. Kartą kibica może posługiwać się jedynie jej właściciel.

Czy na swoją kartę kibica mogę zakupić bilet/karnet dla innej osoby?

Nie. Na swoją kartę kibica bilet zakupić może jedynie właściciel karty.

Czy zawodnik Akademii Piłkarskiej Polonii Bytom musi kupić kartę kibica?

Nie. Każdy zawodnik Akademii Piłkarskiej Polonii Bytom otrzyma kartę kibica gratis. W przypadku zawodników poniżej 16. roku życia, karty kibica zostaną przekazane przez trenera opiekunom.

Czy osoba niepełnoletnia może sama wyrobić kartę?

– Tak, kartę kibica może samodzielnie wyrobić osoba, która ukończyła 16. rok życia pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego swój nr PESEL (legitymacja szkolna, akt urodzenia, legitymacja ubezpieczeniowa, nowy paszport).

Czy potrzebne jest zdjęcie?

Nie. Do kart kibica zdjęcie nie jest wymagane.

Jak długo trwa wyrobienie karty kibica?

Wyrobienie karty kibica trwa około 2 minut.

Ile kosztuje wyrobienie karty?

Jednorazowy koszt wyrobienia karty kibica to 15zł na sezon.

Ile kosztuje duplikat karty?

Duplikat karty kibica kosztuje 15zł.

Czy osoba, która kupuje karnet również płaci za kartę kibica?

Jeśli nie posiadała wcześniej swojej karty kibica, przy zakupie karnetu doliczana jest kwota za wyrobienie karty kibica.

Czy warunkiem wejścia na mecz jest posiadanie karty kibica?

– Nie.

Czy osoba niepełnosprawna powinna posiadać kartę kibica?

– Nie, jeśli jest zainteresowana jedynie zakupem biletu. Jeśli jest zainteresowana karnetem, zobowiązana jest wyrobić kartę, ponieważ jest ona jedynym nośnikiem posiadanego karnetu.

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej musi posiadać kartę kibica?

–  Nie, jeśli osoba niepełnosprawna jest zainteresowana jedynie zakupem biletu. Jeśli jest zainteresowana karnetem, opiekun zobowiązany jest wyrobić kartę, ponieważ jest ona jedynym nośnikiem posiadanego karnetu.

Czy dzieci poniżej 6 lat muszą mieć kartę kibica?

Nie. W przypadku dzieci w przedziale wiekowym 0-6 karta kibica może być traktowana jako prezent/gadżet.

Czy mogę wyrobić kartę kibica dla innej osoby?

– Tak, w momencie zakupu biletu poprzez stronę bilety.poloniabytom.com.pl można wyrobić kartę dla innej osoby, lecz jej przyszły posiadacz zobowiązany jest do jej osobistego odbioru.

Po co jest mi potrzebna karta kibica?

– Posiadanie karty kibica niesie ze sobą wiele korzyści takich jak:

 • Możliwość zakupu karnetu lub mini-karnetu (wkrótce),
 • Pierwszeństwo zakupu biletów w przedsprzedaży na mecze ligowe,
 • Dzięki modułowi RFID, błyskawiczne skanowanie zbliżeniowe podczas wejścia na obiekt,
 • Pierwszeństwo w zakresie otrzymywania kluczowych informacji z życia klubu w formie newslettera,
 • Dedykowane akcje promocyjne i partnerskie,
 • Otrzymujesz swoją spersonalizowaną Kartę Kibica Polonii Bytom.

Jakie informacje są na karcie kibica?

Na karcie kibica znajdują się takie informacje jak: imię i nazwisko, pesel oraz ważność karty.

Jakiego typu kartą jest karta kibica?

Karta kibica jest kartą RFID.

Czy moje dane zawarte na karcie są bezpieczne?

– Tak, dane przechowywane są w bazie danych Bytomskiego Sportu Polonii Bytom. Wszystkie dane osobowe przechowywane są zgodnie z wytycznymi RODO.

Co zrobić w przypadku zagubienia lub kradzieży karty?

– Należy jak najszybciej powiadomić o tym Klub, najlepiej wysyłając zgłoszenie na adres e-mail bilety@bspb.pl. W wiadomości należy podać swojej imię i nazwisko, nr PESEL oraz datę i sposób utraty karty. Karta zostanie zablokowana. W celu wyrobienia duplikatu należy zgłosić się do kasy biletowej w terminie jej otwarcia.

Gdzie mogę znaleźć regulamin?

– Regulamin sprzedaży biletów i kart kibica dostępne są na stronie bilety.poloniabytom.com.pl.

Co z osobą, która chce zwrócić kartę kibica i wymazać swoje dane z bazy klubu?

– Taka osoba powinna wysłać maila na adres bilety@bspb.pl lub kontakt@bspb.pl.

 

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży Kart Kibica na mecze organizowane przez

Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.

 

1.

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji Kart Kibica na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527357, NIP: 6263016496, REGON: 243699530, kapitał zakładowy: 68 136 900,00 zł, (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Nabywcą jest każda osoba, która kartę kibica na sezon poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 

2.

 1. Karty kibica sprzedawane są na cały sezon.
 2. Karta kibica została wprowadzona i obowiązuje na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).
 3. Warunkiem sprzedaży Karty Kibica jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na karcie kibica umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Zakupiona karta kibica lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 5. Karta kibica jest ważna jeden sezon. Koszt wyrobienia nowej karty oraz duplikatu wynosi 15 zł. Karta kibica jest nieobowiązkowa przy zakupie biletu w punktach kasowych oraz w aplikacji internetowej (wystarczy kupić bilet papierowy).
 6. Dzieciom do 6 roku życia przysługują bezpłatne wejście. Dziecko wchodzi na stadion bez biletu i zajmuje miejsce na kolanach opiekuna. Karta kibica dla dziecka poniżej 6 r.ż jest traktowana jako prezent/gadżet (nie jest obowiązkowa)
 7. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu. Opiekunom dzieci poniżej 6 roku życia nie przysługują bilety, karnety lub karty kibica bezpłatne.
 8. Osoby poniżej 16 r.ż muszą zakładać Kartę Kibica w obecności opiekuna.
 9. Na karcie kibica doładowywany jest bilet na poszczególne mecze lub karnet.
 10. By kupić bilet lub karnet w aplikacji internetowej nie trzeba posiadać karty kibica.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
 12. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów i karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie.
 13. Kart Kibica nie sprzedaje się osobom:
  a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
  c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
  d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
 14. Cenniki biletów, karnetów oraz Kart Kibica dostępne będą na stronie internetowej Organizatora: www.bs.poloniabytom.com.pl  oraz www.bilety.poloniabytom.com.pl

 

3. Sprzedaż Kart Kibica

 1. Karty kibica na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
 • Portal internetowy www.bilety.poloniabytom.com.pl
 • Punkt sprzedaży zlokalizowany w kasach obiektu Akademii Piłkarskiej Polonii Bytom przy ul. Piłkarskiej 8 w wybranych dniach i godzinach. Terminy dni sprzedażowych dostępne są na stronie bs.poloniabytom.com.pl

 

4.

Osoba dokonując zakupu Karty Kibica oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.
 • Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji lub sprzedaży celem dokonania w/w czynności.
 • Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.
 • Zakazana jest odsprzedaż karnetów czy kart kibica. Zakazana jest także odsprzedaż karnetów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 • Organizator ostrzega, że kupno karnetów lub kart kibica od osób postronnych niesie ryzyko zakupu karnetu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
 • Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, karnet lub kartę kibica – oryginalne, nabyte zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karta kibica nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

 

5.

1.Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Kart Kibica i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy bilety@bspb.pl

2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na obiekcie przy ul. Piłkarskiej 8.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora www.bs.poloniabytom.com.pl oraz www.bilety.poloniabytom.com.pl

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 października 2023r.

 

6. Postanowienia dodatkowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży Kart Kibica oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.

2. Wyrabianie Kart Kibica odbywa się równocześnie ze sprzedażą biletów i karnetów na mecze ligowe i pucharowe. Szczegółowy harmonogram sprzedaży Kart Kibica znajduje się na stronie Organizatora: www.bs.poloniabytom.com.pl

3. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) Nabywcy Biletu i Karnetu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Biletu i żądanie zwrotu ceny za Bilet.

4. Klub nie sprzedaje Biletów i Karnetów oraz odmawia wstępu na Stadion osobom:

 1. wobec których orzeczono obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 2. wobec których wydano obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu lub Karnetu zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
 3. wobec których został wydany obowiązujący w chwili sprzedaży zakaz klubowy.
 4. Nabywcy Biletów lub Karnetów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych organizowanych na Stadionie w przypadkach określonych w § 7 ust. 5.Regulaminu, nie mają możliwości zwrotu Biletów.

7. Reklamacje

 1. Reklamację kupionej Karty Kibica należy złożyć pisemnie na adres Klubu: Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. Z o.o. ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom lub na adres email: bilety@bspb.pl lub kontakt@bspb.pl
 2. W celu złożenia reklamacji Nabywca proszony jest o załączenie do reklamacji dowodu kupionej Karty Kibica wraz z opisem przyczyny reklamacji i składanym żądaniem.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Nabywcy Karty Kibica.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klub przesyła Nabywcy Karty Kibica opinię o niezasadności reklamacji.

 

8. Sposoby płatności

 1. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A.
 2. Za bilety, karnety oraz karty kibica można zapłacić w następujący sposób:
  • System sprzedaży on-line:
   1. Bramka płatnicza PAYU
  • Punkt kasowe:
   1. Gotówka
   2. Karta płatnicza

 

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych są Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527357, NIP: 6263016496, REGON: 243699530, kapitał zakładowy: 68 136 900,00 zł, (zwany dalej „Administratorem”).

 

Zakładając konto w serwisie bilety.poloniabytom.pl niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych podczas rejestracji przez spółkę Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu sprzedaży biletu oraz zrealizowania płatności elektronicznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez organizatora imprezy. Administratorem danych jest Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie filmy

 Polonia Bytom Fanshop

Miejsce na twoją reklamę