Zwyczajne Zgromadzenie Klubu Sportowego “Polonia” Bytom S.A.

Bytom , dnia 15 listopada 2017 roku

 

 

Działając na podstawie  art. 399 ksh Zwołuje się Zwyczajne Zgromadzenie  Klubu Sportowego „POLONIA” Bytom S.A.  które  odbędzie się w  dniu  30 listopada 2017 roku  o godz.12:00 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Rynek 19.

Proponowany porządek

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego WZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad WZ.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 11. Zamknięcie obrad.

Informujemy  iż  projekty uchwał są do wglądu w siedzibie Spółki.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

K.S. „POLONIA” BYTOM S.A.

JACEK ARDELI

Wszystkie filmy

 Polonia Bytom Fanshop

Miejsce na twoją reklamę